- by lukas

Pravidlá preteku

Zmenou v preteku G N R N sú 3 nové divízie!

 

COVERT: – riadi sa všeobecnými ustanoveniami platnými pre divíziu SPORT
– civilný odev bez použitia maskovacích vzorov na hlavných častiach odevu
– výstroj prekrytá hornou časťou odevu (napr, košela, mikyna, bunda)
– použitie služobného púzdra a opasku je povolené

OVERT: – riadi sa všeobecnými ustanoveniami platnými pre divíziu DUTY

LADY:– riadi sa všeobecnými ustanoveniami platnými pre divíziu SPORT
-znížená záťaž

 

PRAVIDLÁ

GUNRUN – súťaž dvojíc

Technické zabezpečenie a pravidlá streľby

Platné od 1.12.2021

 

OBSAH:

ÚVOD

ČASŤ I. – definície, technické požiadavky na výzbroj a výstroj

ČASŤ II. – pravidlá a priebeh pretekov

ČASŤ III. – organizácia pretekov a hodnotenie

Prílohy – povely, terče, hodnotiace hárky

 

ÚVOD

Pretek GUNRUN sa zameriava na kombináciu streleckej a fyzickej zdatnosti účastníkov.

Kladie si za ciel preveriť nielen strelecké schopnosti po a počas fyzickej námahy, ale aj schopnosť komunikovať a riešiť dané situácie vo dvojici.

Divízia SPORT je určená pre všetkých skúsených strelcov, ktorí si chcú preveriť svoju zdatnosť a zároveň však kladie nižšie nároky na kondíciu a výstroj súťažiacich.

Divízia DUTY umožňuje účastníkom otestovanie si vlastnej výstroje v súťažných podmienkach. Vzhľadom na zvýšenú záťaž je určená pre súťažiacich s vyššou mierou fyzickej zdatnosti.

Pretek sa vo všeobecnosti riadi zákonom č. 190 / 2003 Z.z. v platnom znení a ostatnými súvisiacimi zákonnými normami.

 

ČASŤ I.
Definície, technické požiadavky na výzbroj a výstroj

 1. ZBRAŇ

1.1. Definícia zbraní

1.1.1. Krátka zbraň – Akákoľvek krátka guľová zbraň (pištoľ alebo revolver) na strelivo so stredovým zápalom kalibru od 7,62mm do 11,43mm

1.1.2. Dlhá zbraň

1.1.2.1. Samonabíjacia guľovnica– Akákoľvek dlhá guľová samonabíjacia zbraň na strelivo so stredovým zápalom kalibru od 5,45mmx39 do 7.62x39mm

1.1.2.1. PCC – Akákoľvek dlhá guľová samonabíjacia zbraň na pištoľové strelivo so stredovým zápalom kalibru od 9mm do 11,43mm

 

1.2. Úpravy zbrane

1.2.1. Úpravy zbrane smerujúce k jej vyššej spoľahlivosti, funkčnosti alebo k zvýšeniu životnosti zbrane sú povolené.

1.2.2. Ak sa na zbrani vyskytujú poistné mechanizmy, môžu byť upravené iba spôsobom uľahčujúcim ich obsluhu alebo znižujúcim ich hlučnosť.

1.2.3. Medzi povolené úpravy zbraní patrí aj deaktivácia/odstránenie zásobníkovej poistky (Magazine Disconnect).

1.2.4. Povolené sú akékoľvek doplnky zbraní, ktoré nie sú v rozpore s platnou legislatívou vrátane rôznych druhov zameriavačov a ich kombinácií, nastaviteľné pažby, dvojnožky, prídavné rukoväte a pod.

1.2.5. Strelec je povinný absolvovať celý pretek s takou konfiguráciou zbrane, s ako nastúpil na prvú streleckú situáciu. Výnimkou je demontáž poškodených a nefunkčných doplnkov. Tento úkon musí byť schválený rozhodcom.

1.2.6.Povinným doplnkom  dlhej  zbrane je popruh.

1.2.7.Zbraň prenášaná na popruhu musí byť zaistená, bez zásobníka v zásobníkovej šachte a bez náboja v komore.

 

1.3. Zakázané úpravy zbraní

1.3.1. Zakázanými úpravami zbraní je použitie návlekov na spúšť rozširujúcich ju mimo obrys lučíku a dodatočné úpravy odstraňujúce poistné mechanizmy.

1.3.2. Akékoľvek úpravy, ktoré majú za následok zníženie bezpečnosti zbrane, sú zakázané.

1.3.3. Rozhodca môže  preveriť funkčnosť a ovládanie poistných mechanizmov a v prípade podozrenia na ich nefunkčnosť vyzve pretekára k náprave. V opačnom prípade nebude súťažiacemu umožnené s danou zbraňou nastúpiť na streleckú situáciu.

1.4. Púzdra a nosiče zásobníkov

1.4.1. Púzdro zbrane musí zakrývať spúšť.

1.4.2. Ak sú konštrukčnou súčasťou púzdra prvky na upevnenie zbrane v ňom, musia byť tieto stanoveným spôsobom použité.

1.4.3. Púzdro zbrane upevnené na opasku, musí byť umiestnené na strane silnej ruky. Opasok sa výškovo umiestňuje tak, aby bol na mieste obvyklom pre jeho nosenie. Opasok nemusí byť spojený s nohavicami.

1.4.4. Pretekári môžu používať tiež stehenné puzdrá.

1.4.5. Hlaveň zbrane uloženej v púzdre musí smerovať dolu a do okruhu maximálne 0,5 m okolo strelca.

1.4.6. Púzdra umiestnené na nosných systémoch (chest rigy, modulárne nosné systémy, nosiče balistickej ochrany a pod.) musia byť umiestnené na strane silnej ruky alebo na prednej strane nosného systému. Platí 1.4.5.

1.4.7. Nosiče zásobníkov a rýchlonabíjačov nie sú povinné. Pretekár môže mať zásobníky umiestené kdekoľvek pri sebe (napr. vrecká, sumky, brašne, chest rigy, modulárne nosné systémy, nosiče balistickej ochrany atď.)

1.4.8. Podpažné púzdra, opaskové a náprsné púzdra pre krížové tasenie a púzdra nespĺňajúce ustanovenie 1.4.1., 1.4.3. a 1.4.5. sú zakázané.

1.4.9. Vnútorné púzdra (IWB, AIWB) nie sú povolené.

1.4.10. Ak je pochybnosť o bezpečnosti výstroja, je pretekár povinný na pokyn hlavného rozhodcu preteku vykonať skúšku bezpečnosti. Tá sa vykonáva opakovaným zoskokom (min. dvakrát) vystrojeného pretekára z výšky 0,5 m na pevnú podložku s následnou prudkou otočkou okolo osi tela pretekára o 360 stupňov. Zbraň ani zásobníky alebo rýchlonabíjače nesmú vypadnúť. Ak sa tak stane, pretekár nie je s týmto výstrojom pripustený do preteku.

 

1.5. Nosiče balistickej ochrany a záťažové vesty

1.5.1. V divízii DUTY sú súťažiaci povinní absolvovať všetky strelecké situácie s nosičom balistickej ochrany alebo so záťažovou vestou, pokiaľ rozhodca nerozhodne inak.

1.5.2. Minimálna prípustná hmotnosť nosiča balistickej ochrany (aj s balistickou ochranou) bez zásobníkov (a iných neintegrálnych súčastí ako napr. náradie, tekutiny v hydrovaku atď.) alebo záťažovej vesty je 5kg.

1.5.3. Pokiaľ je nosič balistickej ochrany ľahší ako 5kg a strelec preukáže, že spĺňa normu NIJ IV a/alebo TBO7, bude pripustený k účasti v divízii DUTY.

 

1.6. Strelivo

1.6.1. V rámci súťaže je povolené používať iba strelivo povolené platnou právnou úpravou pre daný druh zbrane a schválené prevádzkovým poriadkom strelnice.

1.6.2. Iné obmedzenia streliva nad rámec zákonnej úpravy a týchto pravidiel je usporiadateľ povinný oznámiť vopred v propozíciách preteku.

 

 1. Rozhodovacie právomoci

2.1. V prípade pochybností alebo nejasností o povolení použitia zbraní, výstroja a doplnkov v preteku rozhoduje hlavný rozhodca, ktorého slovo je konečné.

2.2. Neschválené zbrane a doplnky, ktoré nie sú v rozpore s všeobecnými pravidlami bezpečnosti, môžu byť použité v preteku iba vtedy, ak s nimi bude pretekár súťažiť mimo oficiálne poradie preteku.

 

ČASŤ II.
Pravidlá a priebeh pretekov

 1. Registrácia

3.1. Pri registrácii je pretekár na vyzvanie povereného rozhodcu povinný predložiť na posúdenie vybitú zbraň, s ktorou bude pretekať, platný zbrojný preukaz a doklady k predloženej zbrani. Okrem uvedeného je pretekár poverenému rozhodcovi povinný predviesť výstroj a umožniť kontrolu.

3.2. Ak má rozhodca pochybnosti o výstroji alebo o bezpečnosti zbrane, vykoná príslušnú skúšku popísanú v Časti I., ustanovenie 1.4.10. V prípade, že skúška potvrdí pochybnosti rozhodcu, má pretekár právo si upraviť výstroj a absolvovať opakovanú skúšku, najviac však dvakrát. Ak rozhodca zistí, že zbraň nie je bezpečná alebo úpravy na nej znižujú jej bezpečnosť, musí túto zbraň vylúčiť z preteku.

3.3. Ak pretekár neprejde ani opakovanou skúškou podľa ustanovenia 1.5.2., nesmie mu byť umožnené zúčastniť sa preteku. V prípade pochybností o výsledku skúšky rozhodne hlavný rozhodca preteku.

 1. Náhradná zbraň

5.1. V jednom preteku smie pretekár použiť iba zbrane, ktoré predložil pri registrácii.

5.2. Výnimočne môže kvôli poruche zbrane, po predchádzajúcom schválení hlavným rozhodcom, použiť inú zbraň zodpovedajúcej kategórie.

5.3. Strelec smie prerušiť pretek pred ďalším štartovým signálom, ale žiadnu už absolvovanú streleckú situáciu nemôže znovu opakovať. Výnimku tvoria závažné dôvody na práve prebiehajúcej alebo ukončenej situácii, pre ktoré rozhodca posúdi, že strelec smie situáciu znovu opakovať. Rozhodnutie vo veci je výhradne v kompetencii rozhodcu a je konečné.

 

 1. Pripravenosť pretekára

6.1. Pred začiatkom riešenia situácie je rozhodca povinný sa uistiť, že pretekár rozumie spôsobu riešenia situácie. Pýta sa: „Rozumieš situácii?“ („Do you understand the course of fire?“) Ak pretekár odpovie „NIE“ („No“), vysvetlí mu situáciu znovu. Ďalej je pretekár povinný riadiť sa povelmi uvedenými v Prílohe.

6.2. Štartový signál smie byť zvukový, vizuálny alebo slovný. Rozhodnutie je na usporiadateľovi.

6.3. Ak nie je stanovená štartová pozícia priamo v popise situácie alebo počas brífingu, potom všeobecne platí, že pretekár stojí vzpriamene čelom k terčom, ruky má voľne pozdĺž tela a dlaňami sa nedotýka zbrane.

6.4. Pretekár je povinný mať primeranú ochranu zraku (balistické okuliare) a ochranu sluchu.

 

 1. Pripravenosť zbrane

7.1. Pretekár musí začínať na streleckom stanovisku so zbraňou v pozícii pripravenosti k streľbe zodpovedajúcej jej vlastnostiam.

7.2. Ak propozície alebo popis situácie nestanovia pripravenosť zbrane, rozhodca žiadnym spôsobom nezasahuje, pretože pretekár je vždy zodpovedný za manipuláciu so svojou zbraňou. Pretekár nabíja na povel „Nabi a priprav sa!“.

7.3. Obvyklé stavy pripravenosti zbrane:

 1. a) revolver s valcom na viac nábojov:
  aa) jednočinné: kohút úplne spustený na prázdnej komore alebo ak má zbraň poistný ozub, kohút spustený na nabitej komore (zbrane s prenosovou pákou tvoria výnimku),
  ab) dvojčinné: kohút úplne spustený, všetky komory môžu byť nabité.
 2. b) netradičný revolver (napr. samonabíjací revolver) podlieha pravidlám pre samonabíjacie pištole alebo prípadne ďalším podmienkam stanoveným hlavným rozhodcom.
 3. c) samonabíjacia pištoľ:
  ca) jednočinné (SA): komora nabitá, kohút natiahnutý, vonkajšia poistka v stave zaistené alebo komora prázdna, kohút úplne spustený a poistka v ľubovoľnom stave,
  cb) dvojčinné (DA): komora nabitá alebo prázdna, kohút úplne spustený alebo vypustený bicí mechanizmus,
  cc) DA/SA: komora nabitá, kohút natiahnutý, vonkajšia poistka v stave zaistené, alebo komora prázdna, kohút úplne spustený alebo vypustený bicí mechanizmus,
  cd) Safe Action: komora nabitá a bicí mechanizmus predopnutý alebo komora prázdna a bicí mechanizmus nepredopnutý.

 

7.4. Termínom „poistka“ sa označuje primárny viditeľný ovládací prvok na zaistenie zbrane. V prípade pochybností rozhoduje v tejto veci s konečnou platnosťou hlavný rozhodca.

7.5. Spustenie kohúta musí byť vykonané na povel rozhodcu pomocou spúšte alebo vypúšťacou pákou, pokiaľ to zbraň umožňuje. Ak zbraň disponuje vypúšťacou pákou resp. tlačidlom, strelec je povinný ich použiť.

7.6. Strelecké situácie môžu vyžadovať stavy pripravenosti odlišné od stavov uvedených vyššie. V tomto prípade musí byť požadovaný stav zbrane jasne uvedený v popise situácie alebo počas brífingu.

7.7. Ak sa u stavu zbrane požaduje, aby bola pripravená s prázdnou komorou alebo valcom, musí byť záver zbrane úplne v prednej polohe, valec úplne dovretý a kohút, ak ním je zbraň vybavená, musí byť úplne spustený.

7.8. Pre všetky zbrane používané v súťaži platí nasledujúca definícia:

 1. a) „jednočinný/-á“ (SA) znamená, že stlačením spúšte dochádza k jedinej činnosti (tzn. uvoľneniu kohúta alebo úderníka),
  b) „dvojčinný/-á“ (DA) znamená, že stlačením spúšte dochádza k viac ako jednej činnosti (tzn. k natiahnutiu kohúta alebo úderníka a k jeho následnému uvoľneniu),
  c) „DA/SA“ znamená, že zbraň môže byť používaná v „jednočinnom“ aj „dvojčinnom“ režime.

7.9. O pozícii pripravenosti zbraní výnimočných typov rozhoduje rozhodca. Musí však dodržať zhodu pozície pripravenosti pre rovnaké typy zbraní.

 

 1. Strelecké situácie

8.2. Každá situácia musí mať popis, ktorý musí obsahovať minimálne tieto informácie:
a) popis problému, ktorý má pretekár na situácii riešiť,
b) popis terčov a neterčov (neplatí pre tajnú situáciu),
c) procedúra alebo spôsob riešenia (ak to je predpísané).

8.3. Cieľom popisu situácie je zväzovať pretekára pri riešení situácie čo najmenej. Procedúry alebo predpísané riešenia by sa preto mali používať čo najmenej. Správny spôsob riešenia by mal vyplynúť zo samotnej situácie.

8.4. Pred začatím riešenia situácie je rozhodca povinný vysvetliť situáciu a zároveň zoznámiť pretekárov s podmienkami bezpečnosti na nej.

8.5. Ak je stanovená procedúra riešenia, je záväzná. Ak nie je dodržaná, považuje sa to za celkom zlé riešenie situácie a je penalizované ako procedurálna chyba.

8.6. Na tajnej situácii rozhodca iba upozorní na spôsob riešenia v prípade, že je to z hľadiska bezpečnosti nutné. Propozície sa obmedzia na zdôraznenie všeobecných pravidiel riešenia situácií s upozornením, že ich pretekár musí dodržať.

 

 1. Krytie

9.1. Na pretekoch je pretekár povinný strieľať s využitím krytu, ak nie je určené v popise situácie inak. Rozlišujú sa tieto typy krytov:
a) vysoký,
b) nízky,
c) bočný,
d) otvor

 

9.2. S možným spôsobom využitia krytu na situácii vzhľadom na pozíciu terčov oboznámi rozhodca pretekárov počas popisu situácie.

9.3. Streľba bez využitia krytu je penalizovaná ako procedurálna chyba (+ 3 sek za každý hodnotený zásah terča).

9.4. Pri vodorovnom krytí musí byť hrana dlane alebo pätka zásobníka či pažby revolveru najvyššie na úrovni pomyselnej spojnice stredu riešeného terča a hornej hrany krytu. Ak je zbraň vyššie, dostane pretekár penalizáciu za nekrytie za každý hodnotený zásah terča.

9.5. Pri využívaní krytu ako opory pri streľbe s dlhou zbraňou sa môže akákoľvek časť ruky zvierajúcej predpažbie zbrane nachádzať za hranou krytu, ktorá je bližšie pretekárovi.

9.6. Za riešený terč sa považuje taký, na ktorý bol vystrelený minimálne 1 výstrel (alebo iný počet daný popisom situácie). Kovový terč sa považuje za riešený, ak leží alebo sa nezvratne pohybuje k zemi, ak nie je v popise situácie uvedené inak.

9.7. Pohyb je definovaný ako ktorákoľvek z týchto činností:
a) viac ako jeden krok akýmkoľvek smerom,
b) zmena streleckej pozície (napr. zo stoja do kľaku a pod.).

9.8. Ak je k dispozícii kryt, má jeho použitie prednosť pred streľbou mimo krytu, pokiaľ nie v popise situácie uvedené inak.

9.9. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo taktické vyriešenie situácie, môže usporiadateľ upraviť povinnosť krytia inak. Vždy však musí túto úpravu uviesť v popise situácie.

 

 1. Bezpečná zóna, bezpečný stav zbrane

10.1. Počas preteku môžu nestrieľajúci pretekári manipulovať so zbraňou iba na vopred označených miestach (bezpečná zóna). Na týchto miestach sa však nesmie manipulovať so strelivom ani zásobníkmi (rýchlonabíjačmi).

10.2. Normálny stav krátkej zbrane, s ktorou sa práve nestrieľa, je zbraň vybitá, bez zasunutého zásobníka, s vypusteným kohútom, pri revolvere sú všetky komory valca prázdne, valec zatvorený a zbraň je uložená v puzdre.

 

 1. Rozhodca

11.1. Pri príprave preteku zabezpečí usporiadateľ na každú situáciu spravidla dvoch rozhodcov.

11.2. Rozhodca o svojom umiestnení na situácii rozhoduje sám. Musí však byť také, aby neohrozilo jeho bezpečnosť a súčasne neobmedzilo pohyb strelca počas riešenia situácie.

11.3. Počas riešenia situácie je rozhodca oprávnený fyzickým kontaktom ovplyvňovať pohyb pretekára tak, aby zabránil porušovaniu pravidiel bezpečnosti a ohrozeniu seba a iných osôb nebezpečnou manipuláciou pretekára so zbraňou.

11.4. Ak rozhodca bezdôvodne obmedzí strelca pri riešení situácie, pretekár má právo na opakovanie situácie.

 

 1. Diváci

12.1. Diváci nesmú rušiť strelca na situácii pri streľbe alebo pri príprave na ňu. Hlavný rozhodca preteku má v prípade porušenia tejto povinnosti právo ich vykázať.

12.2. Diváci smú pri pozorovaní súťaže stáť iba na vyhradenom mieste. Nesmú mať u seba zapnuté akustické prístroje (mobilné telefóny, pagery atď.), ktorých signál by mohol spôsobiť pomýlenie pretekára počas prípravy alebo riešenia situácie.

12.3. Diváci sú na strelnici vždy povinní používať ochranu zraku a sluchu. Hlavný rozhodca preteku má v prípade porušenia tejto povinnosti právo ich vykázať.

 

 1. Nácvik situácie

13.1. Do streleckej situácie nesmie nikto vstúpiť ani sa v nej pohybovať bez predchádzajúceho povolenia rozhodcu zaradeného na situácii alebo hlavného rozhodcu.

13.2. Porušenie je považované za nešportové správanie a pokus o podvod a má za následok diskvalifikáciu.

 

 1. Úprava situácie

14.1. Pretekár si nesmie žiadnym spôsobom svojvoľne upravovať situáciu.

14.2. Ak nie je pretekár pre svoje telesné dispozície schopný riešiť situáciu, smie požiadať rozhodcu na situácii o výnimku. Rozhodnutie rozhodcu je výhradne na jeho uvážení a je konečné.

 

 1. Bezpečné uhly

15.1. Na situácii musia byť jasne stanovené bezpečné uhly. S bezpečnými uhlami musí byť pretekár vždy zoznámený a to pri oboznámení sa so situáciou, najneskôr však pred začiatkom riešenia situácie.

15.2. Pri riešení situácie nesmie hlaveň zbrane nikdy mieriť mimo bezpečný uhol.

15.3. Akékoľvek porušenie tohto pravidla má za následok diskvalifikáciu.

 

 1. Náhodný výstrel

16.1. Náhodným výstrelom sa rozumie:
a) výstrel, ktorý vyjde inokedy a iným smerom, ako je predpísané v pravidlách alebo v propozíciách (napr. v puzdre),
b) výstrel pred štartovým signálom,
c) výstrel do zeme vo vzdialenosti menšej ako 3 metre od pretekára s výnimkou streľby na papierový terč bližší ako 3 metre od pretekára,
d) výstrel pri príprave na streleckú situáciu alebo v priebehu nabíjania, prebíjania alebo vybíjania zbrane,
e) výstrel, ktorý vyjde pri oprave poruchy,
f) výstrel, ktorý nastane, ak pretekár prekladá zbraň z jednej ruky do druhej,
g) výstrel, ktorý nastane počas pohybu, ak sa pretekár súčasne nezaoberá terčami.

16.2. Pretekár, ktorý spôsobí náhodný výstrel, musí byť rozhodcom bez odkladu zastavený.

16.3. Penalizáciou za náhodný výstrel je diskvalifikácia z preteku.

 

 1. Nebezpečná manipulácia

17.1. Za nebezpečnú manipuláciu sa považuje najmä:
a) náhodný výstrel podľa ustanovenia 16,
b) akákoľvek manipulácia so zbraňou mimo streleckú situáciu a bezpečnú zónu,
c) akékoľvek ohrozovanie seba i inej osoby pri manipulácii so zbraňou,
d) upustenie alebo vypadnutie nabitej zbrane z ruky alebo z puzdra,
e) mierenie zbraňou mimo bezpečné uhly,
f) manipulácia so strelivom v bezpečnostnej zóne,
g) mierenie na akúkoľvek časť svojho tela.

17.2. Usporiadateľ alebo rozhodca môže prehlásiť za nebezpečnú aj inú bližšie nešpecifikovanú manipuláciu. Táto informácia musí byť uvedená v propozíciách alebo v popise situácie a rozhodca s ňou zoznámi pretekárov najneskôr pri oboznámení so situáciou.

17.3. Nebezpečná manipulácia znamená diskvalifikáciu pretekára z preteku.

 

 1. Prerušenie riešenia situácie

18.1. Ak nastane situácia, ktorá ohrozuje pretekára, rozhodcu alebo divákov, príp. bráni pretekárovi v ďalšom riešení situácie, rozhodca okamžite zastaví streľbu zvolaním „STOP“.

18.2. Ak bolo zastavenie streľby spôsobené chybou rozhodcu, nefunkčnosťou časomiery, poškodením terča a pod., nasleduje opakovanie situácie (tzv. reshoot).

18.3. Ak bolo zastavenie streľby spôsobené porušením pravidiel bezpečnosti, penalizuje sa pretekár okamžitou diskvalifikáciou.

18.4. V prípade prerušenia „tajnej“ situácie nezavineného pretekárom, má tento právo na reshoot napriek tomu, že bude zvýhodnený oproti ostatným pretekárom.

18.5. Konečné rozhodnutie v prípade spornej situácie je výhradne na rozhodcovi, príp. na hlavnom rozhodcovi preteku.

 

 1. Podvod

Akýkoľvek pokus o podvod, ktorým by pretekár získal výhodu, má za následok diskvalifikáciu z preteku.

 

 1. Porucha zbrane a streliva

20.1. Ak zbraň nemôže byť nabitá alebo vybitá kvôli poruche, musí to pretekár oznámiť rozhodcovi. Ten rozhodne o ďalšom spôsobe riešenia poruchy, vždy však tak, aby to neohrozilo súťažiacich ani divákov.

20.2. Ak počas streľby nastane porucha na dlhej zbrani, ktorú nedokáže strelec odstrániť bezpečným spôsobom, môže v riešení situácie pokračovať s krátkou zbraňou. Musí však o danej situácii a svojom zámere bezodkladne informovať rozhodcu zdvihnutím ruky a hlasným zvolaním „Porucha“. Rozhodca následne strelcovi odoberie zbraň a ten môže ďalej pokračovať v streľbe.

20.3. Porucha zbrane nezakladá dôvod na opakovanie situácie, ak hlavný rozhodca nerozhodne inak.

 

 1. Prst mimo spúšte

21.1. Počas tasenia, nabíjania, prebíjania, vybíjania, ukladania zbrane do puzdra a počas pohybu (okrem krytia streľbou) a pri opravovaní poruchy musí byť prst zjavne mimo spúšť a lúčik.

21.2. Za prvé previnenie proti tomuto pravidlu rozhodca pretekára napomenie. Napomenutie zaznamená rozhodca, ktorý ho udelil, na všetky ešte nehodnotené hodnotiace hárky pretekára.

21.3. Za opakované previnenie je pretekár potrestaný diskvalifikáciou z preteku.

 

 1. Prebíjanie zbrane

22.1. Ak je pretekár nútený počas riešenia situácie dobiť, resp. prebiť zbraň alebo odstrániť poruchu, môže tak urobiť nasledujúcimi spôsobmi:
a) ak je v kryte, prebije alebo odstráni poruchu v kryte a opúšťa ho so streľbyschopnou a nabitou zbraňou,
b) ak je v pohybe medzi terčami, môže začať prebíjať alebo riešiť poruchu mimo kryt, ale musí v pohybe pokračovať alebo môže zmenšiť siluetu,
c) čo najrýchlejšie sa presunie do najbližšieho krytu a tam prebije alebo vyrieši poruchu,
d) ak situácia neumožňuje pohyb alebo na nej nie sú žiadne kryty, zmenší strelec svoju siluetu,
e) ak je v popise situácie alebo počas brífingu vysvetlený alebo povolený iný postup.

22.2. Strelec musí každý zásobník po vybraní zo zbrane odložiť, nesmie ho nechať na mieste prebíjania.

22.3. Ak pretekár nechá na mieste prebíjania zásobník, bude penalizovaný časom 3 sek za každý takto ponechaný prázdny zásobník. V prípade plného zásobníku sa udeľuje penalizácie vo výške 15 sekúnd.

22.4. Za zásobník ponechaný na mieste sa považuje taký, ktorý ostane ležať na zemi (alebo inom podklade) po poslednom výstrele.

22.5. Za zásobník ponechaný na mieste sa nepovažuje taký, ktorý sa po poslednom výstrele nachádza zemi (alebo inom podklade) v bezprostrednej blízkosti strelca (napr. po strelbe spoza krytu).

22.6. Rozhodca alebo usporiadateľ môže z bezpečnostných dôvodov alebo z dôvodu správneho taktického postupu niektoré možnosti bližšie upresniť. Toto však musí byť uvedené v popise situácie a vysvetlené počas brífingu.

22.7. V prípade nutnosti môže počas streleckej situácie jeden z dvojice poskytnúť druhému kompatibilný zásobník s muníciou, pokiaľ budú dodržané všetky podmienky bezpečnej manipulácie so zbraňou. Strelec musí pred vykonaním tohoto úkonu o svojom zámere stručne a zrozumitelne informovať rozhodcu.

 1. Nabitá zbraň

Zbraň je považovaná za nabitú, ak je do nej zasunutý zásobník alebo je valec revolveru nabitý a zaklopený alebo ak je v zbrani akýmkoľvek spôsobom zasunutý náboj.

 

 1. Povely a činnosť pretekára

24.1. Akúkoľvek manipuláciu so zbraňou môže pretekár na situácii vykonávať výhradne na povel alebo signál rozhodcu. Svojvoľná manipulácia so zbraňou pred vydaním povelu alebo signálu bez ohľadu na jej dôvod je prísne zakázaná.

24.2. Povely a popis povolenej činnosti pretekára sú uvedené v Prílohe.

 

 1. Nerozhodný výsledok

25.1. Ak je potrebné odstrániť nerozhodný výsledok, sú dotknutí pretekári povinní absolvovať jednu alebo viac situácií, stanovených alebo vytvorených hlavným rozhodcom, kým nie je určený víťaz.

25.2. Výsledok rozstrelu sa použije iba k určeniu konečného poradia týchto pretekárov a nemá žiadny vplyv na ich pôvodný bodový výsledok z preteku.

25.3. Nerozhodný výsledok nesmie byť odstránený náhodnou voľbou.

 

 1. Protesty

26.1. Protesty ohľadom vyhodnotenia výsledkov na každej situácii rieši na mieste rozhodca.

26.2. Nesúhlas pretekára s vyhodnotením situácie rieši hlavný rozhodca. Jeho rozhodnutie je konečné.

26.3. Na protest nemá nárok pretekár, ktorý sa osobne nezúčastní pri hodnotení terčov alebo ktorý podpísal vyhodnotenie situácie.

26.4. Protesty ohľadom počítania výsledkov sa musia podať najneskôr pätnásť minút po vyhlásení výsledkov a rieši ich hlavný rozhodca. Na protesty podané neskôr sa neberie ohľad.

 1. Súlad s propozíciami

Propozície preteku nesmú byť v rozpore s týmito pravidlami.

 

ČASŤ III.
Organizácia pretekov a hodnotenie

 1. Divízie zbraní a kategórie pretekárov pri preteku

28.1. Dvojice súťažia podľa používanej výstroje pretekárov v dvoch divíziách – SPORT a DUTY

28.2. V kategórii SPORT môže súťažiaci používať akúkoľvek výstroj a vybavenie, ktorá spĺňa podmienky uvedené v 1.4.

28.3. V kategórii DUTY musí súťažiaci použiť nosič balistickej ochrany aj s balistickou ochranou alebo záťažovú vestu, ktorých hmotnosť nie je nižšia ako 5kg.

28.4. Pokiaľ je nosič balistickej ochrany ľahší ako 5kg a strelec preukáže, že spĺňa normu NIJ IV a/alebo TBO7, bude pripustený k účasti v divízii DUTY

28.5. Ak výstroj niektorého z dvojice súťažiacich nespĺňa podmienky pre účasť v divízii DUTY, bude táto dvojica automaticky preradená do divízie SPORT.

28.6. Súťažiaci v kategórii DUTY sú povinní mať počas riešenia situácie všetku svoju výstroj pri sebe (nosič balistickej ochrany, krátku a dlhú zbraň,všetky zásobníky s muníciou), pokiaľ rozhodca nestanoví inak.

28.7. V jednotlivých divíziách je možné vyhlásiť skupinu Ženy. O spôsobe vyhlásenia týchto skupín rozhodne usporiadateľ.

 

28.9. Vyhlásenie výsledkov podľa divízií a kategórií či skupín pretekárov sa riadi týmito pravidlami:
a) prvé tri miesta v divízii a kategórii/skupine pretekárov sa vyhlásia iba ak sa preteku zúčastní v danej divízii a kategórii/skupine päť a viac družstiev.
b) pri účasti troch alebo štyroch družstiev sa vyhlási iba prvé miesto.
c) pri účasti menej ako troch družstiev sa nevyhlási divízia alebo kategória vôbec a pretekári sú hodnotení podľa nasledujúceho pravidla: DUTY v SPORT alebo SPORT v DUTY

 

 1. Dvojica pretekárov

29.1. Ak sa v streleckej situácii nachádzajú obaja strelci, je ich povinnosťou navzájom sledovať svoj pohyb a dbať na bezpečnosť.

29.2. Pokiaľ sa strelci nachádzajú za sebou, streľbu môže viesť len prvý z dvojice. Druhý z dvojice musí smerovať ústie hlavne svojej zbrane bezpečným smerom.

29.3. Spoločná streľba môže byť vedená iba z jednej úrovne.

29.4. Akékoľvek porušenie pravidiel uvedene v odsekoch 29.2. a 29.3. sa trestá okamžitou diskvalifikáciou.

29.5. Počas riešenia nestreleckých úloh (napríklad prenášanie bremena, prekonávanie prekážok) si členovia dvojice môžu pomáhať.

 

 1. Terče a hodnotenie

30.1. Terče môžu byť papierové, kovové alebo iné.

 

 1. Papierový terč

31.1. Papierový terč musí mať vždy tri zóny (A, C, D).

31.2. Ak nie je popisom situácie stanovené inak, hodnotia sa v terči 3 najlepšie zásahy.

31.3. Akýkoľvek zásah, ktorý sa dotýka hranice zóny, sa počíta ako vyšší platný zásah.

31.4. Ak dôjde k spornej situácii, rieši sa systémom „v prospech pretekára“.

 

 1. Kovový terč

32.1. Používajú sa kovové terče rôznych tvarov a veľkostí a klasický Pepper Popper (ďalej len „terč PP“).

32.2. Kovové terče sú bez zón.

32.3. V prípade použitia kovových terčov môže usporiadateľ obmedziť druhy povoleného streliva.

32.4. Usporiadateľ musí umiestniť kovové terče vždy tak, aby odrazená strela nebola spôsobilá pretekára ohroziť. Minimálna vzdialenosť streľby krátkou zbraňou na kovové terče je 10 m a s dlhou 50m.

 

 1. Kalibrácia

33.1. Hlavný rozhodca musí zaistiť kalibráciu všetkých terčov PP pred zahájením preteku alebo kedykoľvek v jeho priebehu, ak je to potrebné.

33.2. Kalibračná zóna je v prípade gongu celá plocha gongu, v prípade terčov PP celá kruhová časť v hornej časti terča PP.

33.3. Pri počiatočnej kalibrácii musí byť každý terč PP nastavený tak, aby padol pri zásahu kalibračnej zóny jediným zásahom kalibru 9mm Luger továrenskej výroby vystrelenou z pištole s dĺžkou hlavne maximálne 4 palce alebo .223 Remington z hlavne dlhej 12.5“ pri situáciach strielaných puškou.

33.4. Ak v priebehu riešenia situácie terč PP po zásahu nespadne a pretekár vznesie námietku proti kalibrácii, vykoná hlavný rozhodca kontrolu kalibrácie podľa ustanovenia 33.2. z rovnakého miesta ako na terč PP strieľal pretekár.

33.5. Pred kontrolnou kalibráciou sa nesmie nikto terča PP ani jeho okolia akýmkoľvek spôsobom dotýkať alebo ho inak ovplyvniť.

33.6. Ak pravidlo podľa ustanovenia 33.5. poruší usporiadateľ alebo rozhodca, musí pretekár situáciu opakovať. Ak poruší toto pravidlo pretekár alebo iná osoba, bude predmetný terč PP hodnotený ako nezasiahnutý a zvyšok situácie sa hodnotí tak, ako keby bola dokončená.

33.7. Iné kovové terče ako terče PP sa nekalibrujú.

33.8. Usporiadateľ môže podľa svojho uváženia pre kalibráciu použiť aj slabší kaliber a kratšiu hlaveň. V každom prípade ale musí uviesť zvolenú kalibračnú zbraň v propozíciách preteku.

 

 1. Iné terče (napr. fototerče, pohyblivé terče)

34.1. Povolené sú aj iné náhradné terče, ktoré však musia byť pretekárom pred začiatkom preteku predvedené.

34.2. Ak sa nejedná o padacie terče, musí mať náhradný terč definované zóny zásahu..

 

 1. Neterč

35.1. Neterč je simuláciou nezúčastnenej osoby, nesmie byť zasiahnutý a musí byť vždy odlišný od terča.

35.2. Neterč sa označuje spravidla červeným krížom. Ak je neterč od terča odlíšený iným spôsobom (napr. prázdne ruky, predmet iný ako zbraň, iné označenie atd.), je usporiadateľ povinný pred začiatkom preteku zoznámiť pretekárov so všetkými druhmi terčov a neterčov, ktoré budú v preteku použité.

35.3. U papierových neterčov sa akýkoľvek zásah do hodnotenej zóny počíta ako zásah neterča, pričom do hodnotenia sa započítava iba jeden zásah neterča.

35.4. Ak je okolo hodnotenej zóny perforácia a ďalšia, už nehodnotená časť neterča, tak zásah iba tejto časti nebude penalizovaný.

35.5. Terč aj neterč je vždy považovaný za priestrelný! To znamená, že neterč umiestnený za terčom, môže byť ohrozený jeho priestrelom.

35.6. Ak sa terč a neterč prekrývajú alebo dotýkajú, potom zásah, ktorý zasiahne časť terča aj časť neterča, je hodnotený v obidvoch.

35.7. Ak to vyžaduje situácia, môže rozhodca prehlásiť terče, neterče alebo oboje za nepriestrelné, vždy to však musí oznámiť pri oboznámení pretekárov so situáciou.

 

 1. Kryty, steny

36.1. Kryt ako aj steny sú všeobecne chápané ako nepriestrelné a nepriehľadné prekážky. Ak strela prerazí kryt/stenu a zasiahne terč, nepočíta sa do výsledku.

36.2. Ak je na situácii kryt alebo stena simulujúca prestreliteľnú alebo priehľadnú prekážku, musia byť jasne odlíšené a pretekári s tým musia byť vopred zoznámení.

 

 1. Penalizácie

37.1. Pre účely hodnotenia výsledkov na situácii sa použijú tieto kritériá:
a) zásah terča v zóne A (alfa) je hodnotený + 0 sek.,
b) zásah terča v zóne C (charlie):
b.1) samonabíjacou guľovnicou (1.1.2.1.) je hodnotený:  + 0 sek.,
b.2) PPC (1.1.2.2.) je hodnotený:  + 1 sek.,
b.3) krátkou zbraňou (1.1.1.) je hodnotený:  + 1 sek.,
c) zásah terča v zóne D (delta) je hodnotený + 2 sek.,
d) chýbajúci zásah v terči (miss-terč) + 5 sek.,
e) chýbajúce dva zásahy v riešenom terči (doublemiss-terč) +10 sek
f) nezasiahnutý terč +15 sek +5 procedúr,
g) nespadnutý (stojaci) kovový terč (miss-popper) +15 sek. +5 procedúr,
h) zásah neterča +15 sek. za každý zasiahnutý neterč,
i) streľba mimo krytu + 1 procedúra za každý hodnotený výstrel,
j) chybný postup pri riešení situácie + 1 procedúra za každý hodnotený výstrel,
k) riešenie situácie mimo vyznačenú zónu 1 procedúra za každý hodnotený výstrel,
l) pohyb smerom k zbrani po povele „Pripraviť sa“ pred štartovým signálom 1 procedúra,
m) nedodržanie stanoveného popisu + 1 procedúra za každý hodnotený výstrel
n) nesplnenie/vynechanie predpísanej nestreleckej úlohy + 90 sekúnd.
o) nesplnenie/vynechanie čiastkovej nestreleckej úlohy + 30 sekúnd

37.2. Za každú procedurálnu chybu (procedúru) sa pripočítajú 3 trestné sekundy k času pretekára/pretekárov.

 1. Diskvalifikácia

38.1. Diskvalifikácia sa použije, ak sa pretekár dopustí týchto porušení pravidiel: a) podvod alebo pokus o podvod použitím nepredvedenej zbrane,
b) suchý nácvik situácie v situácii,
c) náhodný výstrel,
d) nebezpečná manipulácia so zbraňou,
e) druhé napomenutie,
f) nešportové správanie.

38.2. Ak je pretekár diskvalifikovaný, je rozhodca povinný odobrať mu všetky hodnotiace hárky.

38.3. Diskvalifikovaný pretekár má zákaz nastúpiť na akúkoľvek ďalšiu situáciu a v akejkoľvek divízii, ak hlavný rozhodca nerozhodne inak.

38.4. Diskvalifikovaný pretekár nemá nárok na hodnotenie a vrátenie štartovného.

 

 1. Neschopnosť dokončiť situáciu

Ak pretekár nie je schopný dokončiť situáciu, je každý nevyriešený terč hodnotený ako nezasiahnutý.

 

 1. Celkové hodnotenie preteku

40.1. Aby bolo dosiahnuté vzájomnej porovnateľnosti všetkých konaných pretekov, je hodnotenie vykonané na každej situácii jediným systémom – penalizáciou, ktorá sa pripočítava ku konečnému času, ktorý pretekár dosiahol. Tým sa získa celkový čas situácie (ďalej jen „CČS“).

40.2. Na každej situácii sa CČS najrýchlejšieho strelca na danej situácii označí ako referenčný a je mu pridelených 100%. Percentá všetkých ostatných pretekárov sú potom dané vzorcom 100x(CČS víťaza situácie/CČS daného strelca).

40.3. Celkové poradie pretekárov v preteku sa určuje súčtami percent z jednotlivých situácií, t.j. na konci preteku sa percentá z jednotlivých situácií všetkých pretekárov spočítajú a víťazí pretekár s najvyšším súčtom dosiahnutých percent.

 

 1. PRÍLOHY
 2. POVELY

Slovensky / Anglicky:

Rozumieš situácii? Do you understand the course of fire?

Pretekár dá signál, či situácii rozumie alebo nie.

Nabi a priprav sa! Load and make ready!

Pretekár nabije zbraň do stavu pripravenosti podľa článku 5.

Pripravený ? Are you ready?

Koncentruje sa. Ak ešte nie je pripravený, dá signál rozhodcovi.

Pozor! Stand by!

Zaujme štartovú pozíciu a čaká bez pohybu na štartový signál. Akýkoľvek pohyb smerom k zbrani alebo pohyb po tomto povele, ktorý by pretekárovi mohol priniesť výhodu, sa považuje za procedurálnu chybu a je penalizovaný.

Ak si skončil, vybi zbraň a prázdnu ukáž! If you are finished, unload and show clear!

Vybíja zbraň a ukáže rozhodcovi prázdnu komoru pištole alebo prázdny valec revolveru.

Ak je prázdna, rana istoty! If clear, hammer down!

U všetkých zbraní okrem revolveru vykoná ranu istoty smerom k terčom.

Do puzdra! Holster!

Uloží zbraň späť do puzdra a až potom sa otočí od terčov smerom k divákom a odíde zo situácie.

Strelnica voľná! Range is free!

Rozhodca ide hodnotiť zásahy. Pretekár kontroluje.

Strelnica obsadená! Range is hot!

Platí zákaz vstupu do situácie.

Stop! Stop!

Pretekár okamžite zastaví streľbu.

Všeobecne sa velí po slovensky. Zahraničným pretekárom sa velí po anglicky.

Výstrahy

PRST (FINGER) – prst je na spúšti skôr ako pri streľbe

POLOHA (POSITION) – pretekár je mimo zónu krytu

UHOL (ANGLE) – upozornenie pretekára, že manipuluje so zbraňou na hranici bezpečného uhla

 

 1. HODNOTIACI HÁROK

Rozhodca alebo zapisovateľ zapíše po dokončení situácie výsledok do hodnotiaceho hárku.

Číslo – štartové číslo družstva, ak bolo pridelené pri registrácii

Meno a priezvisko – meno a priezvisko pretekárov

Divízia – divízia, ktorú pretekár strieľa (L, A)

Stage – situácia, ktorej sa hodnotiaci hárok týka

Čas – čistý čas dosiahnutý pri riešení situácie

Podpis – podpis jedného z pretekárov, ktorý znamená súhlas s vyplneným hodnotením

T1 až T9 – jednotlivé terče podľa poradia hodnotenia

PP – kovový terč zasiahnutý v zmysle pravidiel

M-P – nezásah kovového terča

A – zásah zóny ALFA

C – zásah zóny CHARLIE

D – zásah zóny DELTA

M-T – nezásah terča

NeT – zásah(y) neterča

Proc. – procedurálne chyby (penalizácia + 3 sek.)

Napom. – napomenutie

DQ – diskvalifikácia z preteku

Po vyplnení hodnotiaceho hárku rozhodca alebo zapisovateľ spočíta počet PP, M-P, A, C, D a M-T a zapíše súčty do najspodnejšieho riadku k tomu určeného. Potom predloží hodnotiaci hárok pretekárovi ku kontrole a ten, ak s hodnotením súhlasí, ho podpíše v políčku Podpis.